Przejdź do treści

Dieta w Hashimoto – przepisy

Jak dobrze wiemy, utrzy­my­wa­nie pra­wi­dło­wej diety przy róż­nego rodza­jach sta­nach cho­ro­bo­wych jest nie­zwy­kle cięż­kie. Musimy jed­nak zdać sobie sprawę z tego, że może nam ona bar­dzo pomóc lub ogrom­nie zaszko­dzić. W tym arty­kule dowiesz się czego uni­kać, a co warto dodać do swo­jej diety, gdy cho­rujesz na Hashimoto.

Co to jest Hashi­moto?

Na począ­tek warto byłoby zacząć od tego, czym w zasadzie jest cho­roba Hashi­moto i jak wpływa na nasz orga­nizm. Otóż cho­roba Hashi­moto to nic innego, jak auto­im­mu­no­lo­giczne zapa­le­nie tar­czycy. Powo­duje ona nie­do­czyn­ność tego gruczołu, a to z kolei sprzyja przy­bie­ra­niu na wadze i powo­duje, że mamy złe samo­po­czu­cie oraz znacznie szybciej się męczymy. Jednocześnie z Hashi­moto może występować cukrzyca typu pierw­szego, celia­kia czy łusz­czyca. To powo­duje, że tak naprawdę cały nasz orga­nizm nienajlepiej funk­cjo­nuje, a wyniki badań pozostawiają wiele do życzenia. Bez pra­wi­dło­wego żywie­nia jakość naszego życia może nigdy nie ulec poprawie.

Co można jeść?

Dieta w cho­robie Hashi­moto powinna być przede wszystkim racjo­nalna. Pro­dukty, które są tu najbardziej zalecane to w głów­nej mie­rze warzywa – pod każdą posta­cią. To możliwe dzięki temu, że są nisko­ka­lo­ryczne i bar­dzo zdrowe. Osoby zmagające się z Hashimoto powinny pamiętać przede wszystkim o tym, że nasz meta­bo­lizm drastycznie zwal­nia, przez co przy­bie­ranie na wadze jest zupełnie naturalnym zjawiskiem. Dla­tego tak ważne jest jedze­nie warzyw, które są prawdziwą i niskokaloryczną bombą witaminową. Dodat­kowo do codziennego jadłospisu warto włączyć owoce morza, a także chude i tłu­ste ryby, ponie­waż są one bogate w kwasy omega oraz posia­dają jod, który wspo­maga dzia­ła­nie tar­czycy. Z owo­ców dosko­nale nada się także awo­kado, które wspo­magają pra­wi­dłową pracę tar­czycy. Kolej­nym pro­duk­tem są jajka oraz naj­wyż­szej jako­ści mięso. W codziennym życiu brakuje ci czasu na regularne gotowanie? Z pomocą przyjdzie nasza dieta Hashimoto, która pomoże zrównoważyć Twoje hormony.

Czego lepiej uni­kać?

Na liście zaka­za­nych pro­duk­tów poja­wiają się przede wszystkim niezdrowe i wysokoprzetworzone produkty, które niekorzystnie wpływają także na organizm każ­dego czło­wieka – w tym także osób, które nie chorują na Hashi­moto. Na liście wykluczeń znajdują się również wszel­kiego rodzaju używki. Alko­hol czy papie­rosy to bar­dzo wynisz­cza­jące orga­nizm pro­dukty. Dodat­kowo, zaka­zany jest cukier pod każdą posta­cią, a także napoje gazo­wane czy soki w kar­to­nach. Kolejnymi produktami, które należy maksymalnie ograniczyć są wysoko prze­two­rzone kon­serwy czy mięsa. Zaleca się także ograniczyć spożywanie paró­wek i mięs niskiej jako­ści. Oczy­wi­ście nie zapo­mi­najmy też o żyw­no­ści typu fast-food.

Regu­larne posiłki

Spo­ży­wa­nie regu­lar­nych posił­ków jest klu­czowe w walce o lepsze samopoczucie i zdrowy, promienny wygląd. Niezwykle ważne jest także spożywanie leków, które należy przyjmować codziennie rano – zwykle jest to jedna tabletka na czczo. Pierw­szy posi­łek należy przyjąć dopiero godzinę po zje­dze­niu tabletki. Dlaczego to takie ważne? Otóż jeśli skró­cisz czas, po którym zjesz śnia­da­nie, na przy­kład do pół godziny to wch­ła­nial­ność leku w żołądku spad­nie nawet do pięt­na­stu pro­cent. Każdy kolejny posi­łek powinien być zjadany, co trzy, cztery godziny, a ostatni, czyli kola­cja – maksymalnie dwie do trzech godzin przed snem, ale nie później niż o 21:00. Więcej informacji o diecie Hashimoto przeczytasz w naszym artykule zatytułowanym: „Jak powinna wyglądać dieta przy Hashimoto?”, do którego serdecznie zapraszamy.

Zalety jedze­nia regu­lar­nie

Chociaż niekiedy zupełnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, to jedze­nie regu­lar­nych posił­ków ma wiele zalet. W momencie, gdy mię­dzy kolejnymi posił­kami przerwy są zbyt długie, wówczas może pojawić się chęć podjadania. Zwykle pierwszymi produktami, na które mamy ochotę są sło­dy­cze, które w tym przypadku zdecydowanie nie są wska­zane. Zachowanie niewielkich odstępów między posiłkami sprawi, że raz na zawsze zapomnisz o podjadaniu, a dzięki temu nie doprowadzisz do nadwyżki kalorycznej i z pewnością nie przy­bie­rzesz na wadze. Jeśli jemy zbyt rzadko, to nasz orga­nizm nie prze­sta­wia się na tryb spa­la­nia, tylko maga­zy­nuje kalo­rie na czas, w którym znowu zostanie pozbawiony dostępu do jedzenia.

Gdy nie jemy regu­lar­nie i nie dostar­czamy orga­nizmowi pożywie­nia w odpo­wied­nich odstę­pach czasu, nasz meta­bo­lizm zwal­nia. A ten przy cho­robie Hashi­moto jest już i tak dość mocno spowolniony. Przy oka­zji, gdy nie jemy regularnie, nasz układ pokar­mowy się roz­le­ni­wia. Jeżeli w pierwszej połowie dnia postawisz na katorżnicze ograniczenia żywieniowe, to wieczorem może pojawić się tak zwany wilczy głód, który spowoduje, że pochłoniesz wszystko, co znajdziesz w lodówce. A to bardzo niezdrowe zwłaszcza na noc – nie zapominaj o tym!

Dieta Autorska Agnieszki Mielczarek

Odchudzamy, odmładzamy, odżywiamy

Zamów

Newslleter

Zapisz się do newslettera